Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

18 marca 2014 06:56 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Regulamin organizacyjny Biura Związku

Uchwała nr 8/2014 Zarządu Związku z dnia 12 marca 2014 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZWIĄZKU
§ 1.

1. Zarząd Związku wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Związku.

2. Pracą Biura Związku kieruje Przewodniczący Zarządu.

3. Kierownik Biura, w zakresie ustalonym przez Zarząd Związku zapewnia sprawne funkcjonowanie Biura i warunki jego działania, a także organizuje pracę Biura.

§ 2.

1. W skład Biura Związku wchodzą następujące stanowiska i komórki organizacyjne:

1) Kierownik Biura,
2) Główny Księgowy Związku,
3) Komórka finasowo-budżetowa (KFB),
4) Komórka księgowości opłat (KKO),
6) Komórka organizacyjna (KO),
7) Komórka gospodarki odpadami (KGO).

2. Etatyzację Biura Związku określa Zarządzenie Przewodniczącego Zarządu.

3. Obsługa prawna organów Związku oraz Biura Związku sprawowana jest w ramach umowy cywilnoprawnej.

§ 3.

Pracownicy Biura Związku ponoszą odpowiedzialność za realizację powierzonych im zadań zgodnie z zakresem obowiązków i odpowiedzialności.

§ 4.

Zadania Biura Związku obejmują:
1. zapewnienie sprawnej obsługi i funkcjonowanie Zgromadzenia i Zarządu Związku,
2. prowadzenie spraw administracyjnych, kadrowych, płacowych, finansowych i prawnych w zakresie działalności Zarządu Związku oraz Biura Związku,
3. współpracę z organami kontroli i nadzoru,
4. przygotowanie projektów aktów prawnych organów Związku,
5. wykonywanie uchwał Zarządu Związku oraz zarządzeń Przewodniczącego Zarządu,
6. prowadzenie zadań związanych z gospodarką wodno - ściekową i gospodarką odpadami komunalnymi.

§ 5.

1. Zakresy obowiązków i uprawnień pracowników Biura Związku ustala Przewodniczący Zarządu.

2. Do pracowników Biura Związku zastosowanie mają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy.

§ 6.

Szczegółowy tryb i zakres działania Biura Związku określają instrukcje i regulaminy wprowadzone zarządzeniami Przewodniczącego Zarządu.

§ 7.

Prowadzenie korespondencji oraz podpisywanie pism urzędowych przez pracowników Biura Związku regulują obowiązujące instrukcje oraz imienne upoważnienia.

§ 8.

Przewodniczący Zarządu, jako kierownik zakładu pracy korzysta z kompetencji i podlega obowiązkom wynikającym z przepisów Kodeksu Pracy.

§ 9.

1. Biuro Związku jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 00 do 15 00
2. Pracownicy Biura Związku mają obowiązek obsługiwać mieszkańców, kontrahentów, instytucje rządowe, samorządowe i społeczne – rzeczowo, sprawnie i taktownie, z zachowaniem tajemnicy służbowej i skarbowej w stosunku do spraw nią objętych.

§ 10.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają: Statut Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o samorządzie gminnym oraz Kodeks Pracy.

Biuletyn Informacji Publicznej — Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna”

Logowanie