Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 stycznia 2014 14:20 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Rok 2010 - Informacja o stanie mienia - stan na dzień 31.12.2010 r.

Nieruchomości gruntowe na prawach własności.

Działki położone w Balinie o numerach:

2799/3 o powierzchni 1734 m2 - wartość 33.646,50 zł

2720 o powierzchni 1716 m2 - wartość 17.345,21 zł

2750 o powierzchni 1583 m2 - wartość 16.000,85 zł

2771 o powierzchni 1662 m2 - wartość 16.799,38 zł

W okresie od ostatniej informacji o stanie mienia nie wystąpiły zmiany w w/w zkresie.

Ww nieruchomości gruntowe są wydzierżawione Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp.z o.o. w Balinie.

Z tytułu wykonania prawa własności osiągnięto dochód w wysokości 19.585,46 zł (okres 1.01.2010 - 31.12.2010).

Z tytułu poddzierżawiania do dnia 31.08.2010 r. nieruchomości gruntowych, dzierżawionych od gminy Chrzanów (pow. 238849 m2) osiągnięto dochód w wysokości 437.513,18 zł (okres 1.01.2010 - 31.08.2010), przeznaczony na pokrycie kosztów dzierżawy.

Udziały w spółkach prawa handlowego.

I. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chrzanowie

149 618 udziałów po 500,00 zł każdy tj. 74.809.000,00 zł. (słownie siedemdziesiąt cztery miliony osiemset dziewięć tysięcy złotych) - stanowiące kapitał zakładowy Spółki należące w całości do Związku zgodnie z aktem założycielskim (Akt notarialny repertorium A Nr 1138/93 złożonym przed notariuszem Mirosławą Załuską) oraz późniejszymi zmianami.

W okresie od ostatniej informacji o stanie mienia nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 982.500,00 zł, co stanowi 1.965 udziałów, w związku z objęciem przez Związek nowych udziałów wzamian za wkład pieniężny.

W dniu 04.08.2006r. Związek zawarł z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę zastawu rejestrowego, jako zabezpieczenie wierzytelności wynikającej z umowy pożyczki nr 193/2006/Wn6/OW-ki-IS/P z dnia 21.07.2006r. zawartej pomiędzy NFOŚiGW a RPWiK Sp. z o.o.

Przedmiotem zastawu jest 79.278 udziałów Związku w kapitale zakładowym spółki RPWiK o łącznej wartości 39.639.000,00 zł.

Zastaw rejestrowy zabezpiecza wierzytelność z tytułu w/w pożyczki do najwyższej kwoty 25.879.613,61 zł.

W dniu 16.03.2009 r. podpisano aneks do ww umowy zastawu rejestrowego, zwiększający przedmiot zastawu rejestrowego o 18 568 udziałów w kapitale zakładowym RPWiK Sp. z o.o.

Łączna wartość udziałów objętych zastawem wynosi 48 923 000,00 zł co stnowi 97 846 udziałów.

II. Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Balinie.

480 udziałów po 1.000,00 zł każdy tj. 480.000,00 zł (słownie czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) - stanowiące 18% kapitału zakładowego spółki Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. (wysokość kapitału zakładowego wynosi 2.670.000,00 zł.)

W okresie od ostatniej informacji o stanie mienia (31.10.2008 r.) nie uległa zmianie wysokość posiadanych przez Związek udziałów.

Biuletyn Informacji Publicznej — Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna”

Logowanie