Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 stycznia 2014 14:19 | wersja 4 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Rok 2012 - Informacja o stanie mienia - stan na dzień 31.12.2012 r

Nieruchomości gruntowe na prawach własności.

Działki położone w Balinie o numerach:

2799/3 o powierzchni 1734 m2 - wartość 33.646,50 zł

2720 o powierzchni 1716 m2 - wartość 17.345,21 zł

2750 o powierzchni 1583 m2 - wartość 16.000,85 zł

2771 o powierzchni 1662 m2 - wartość 16.799,38 zł

W okresie od ostatniej informacji o stanie mienia nie wystąpiły zmiany w w/w zkresie.

Ww nieruchomości gruntowe są wydzierżawione Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp.z o.o. w Balinie.

Z tytułu wykonania prawa własności osiągnięto dochód w wysokości 13.657,80 zł (okres 1.01.2012 - 31.12.2012).

Udziały w spółkach prawa handlowego.

I. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chrzanowie

154 223 udziałów po 500,00 zł każdy tj. 77.111.500,00 zł. (słownie siedemdziesiąt siedem milionów sto jedenaście tysięcy pięćset złotych) - stanowiące kapitał zakładowy Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., należący w całości do Związku zgodnie z aktem założycielskim (Akt notarialny repertorium A Nr 1138/93 złożonym przed notariuszem Mirosławą Załuską) oraz późniejszymi zmianami.

W okresie od ostatniej informacji o stanie mienia nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 1.642.500,00 zł, co stanowi 3.285 udziałów, w związku z objęciem przez Związek nowych udziałów w zamian za:

  • wkład pieniężny - 600 udziałów o wartości 300.000,00 zł,
  • aport - 2.685 udziałów o wartości 1.342.500,00 zł.

W dniu 04.08.2006 r. Związek zawarł z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę zastawu rejestrowego, jako zabezpieczenie wierzytelności wynikającej z umowy pożyczki nr 193/2006/Wn6/OW-ki-IS/P z dnia 21.07.2006 r. zawartej pomiędzy NFOŚiGW a RPWiK Sp. z o.o.

Przedmiotem zastawu jest 79.278 udziałów Związku w kapitale zakładowym spółki RPWiK o łącznej wartości 39.639.000,00 zł.

Zastaw rejestrowy zabezpiecza wierzytelność z tytułu w/w pożyczki do najwyższej kwoty 25.879.613,61 zł.

W dniu 16.03.2009 r. podpisano aneks do ww umowy zastawu rejestrowego, zwiększający przedmiot zastawu rejestrowego o 18 568 udziałów w kapitale zakładowym RPWiK Sp. z o.o.

Łączna wartość udziałów objętych zastawem wynosi 48 923 000,00 zł co stanowi 97 846 udziałów.

II. Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Balinie.

480 udziałów po 560,00 zł każdy tj. 268.800,00 zł (słownie dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset złotych) - stanowiące 18% kapitału zakładowego spółki Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. (wysokość kapitału zakładowego wynosi 1.495.200,00 zł.)

Od dnia 21.01.2011 r. uległa zmianie wysokość posiadanych przez Związek udziałów z 480 000,00 zł do wysokości 268 800,00 zł. (ilość posiadanych udziałów nie uległa zmianie).

Zmniejszenie wysokości posiadanych udziałów nastąpiło w związku ze zmniejszeniem wartości nominalnej każdego udziału w kapitale zakładowym Spółki z wysokości 1 000,00 zł do wysokości 560,00 zł, na podstawie uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. z siedzibą w Balinie z dnia 30.08.2010 r., obowiązującej od dnia wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym tj. od dnia 21.01.2011 r.


W okresie od ostatniej informacji o stanie mienia nie wystąpiły zmiany w w/w zakresie.

Biuletyn Informacji Publicznej — Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna”

Logowanie